Category Archives: Khoa học và công nghệ

Kiến trúc đình làng Huế và những vấn đề bảo tồn di sản trong bối cảnh hiện nay

KTS. Ngô Minh Hùng ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Kiến trúc đình làng Việt Nam nói chung và đình làng Huế nói riêng, luôn là đề tài được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Trong đó, văn hóa, đặc điểm kiến trúc đình…

Mô hình hóa 3D di sản kiến trúc trong công tác đào tạo kiến trúc (trường hợp đình dương nổ tại Huế)

KTS. Ngô Minh Hùng ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Kiến trúc đình làng Việt Nam nói chung và đình làng Huế nói riêng, luôn là đề tài được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Trong đó, văn hóa, đặc điểm kiến trúc đình…