Chức năng và nhiệm vụ

1.1.  CHỨC NĂNG

Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá và Phát triển có các chức năng:

 • Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng thực hiện triển khai chiến lược phát triển Trường Đại học Văn Lang, phù hợp với chủ trương xây dựng phát triển nhóm nghiên cứu mũi nhọn, tạo nét đặc trưng cho Nhà trường trong hoạt động trong nước và quốc tế nhất là trong chuyên ngành bảo tồn Di sản văn hóa và phát triển.
 • Viện chuyên trách về các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và thiết kế kiến trúc, quy hoạch (đô thị, nông thôn và phát triển) và môi trường.
 • Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển chuyên sâu về các khóa đào tạo trong lĩnh vực bảo tồn Di sản đô thị và kiến trúc, quy hoạch đô thị, môi trường và phát triển.
 • Đồng thời, Viện còn liên kết với các đơn vị chuyên ngành, trường đại học uy tín của nước ngoài, giúp các nghiên cứu viên, cán bộ và sinh viên được tiếp cận các hoạt động khóa học, đào tạo, trao đổi học thuật tại Ý, Singapore, Nhật, Anh, Mỹ,… và trong nước.
 • Viện có đội ngũ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp được hướng dẫn bởi các Giáo sư, chuyên gia đầu ngành, tham gia các dự án lớn trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, việc hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, học viện và công ty quốc tế và trong nước mang lại nhiều công trình chất lượng.
 • Được thành lập Hội đồng Khoa học của Viện để tư vấn cho Viện trưởng những vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

1.2.  NHIỆM VỤ

 • Hoạt động đào tạo
 • Đào tạo bổ sung và nâng cao theo yêu cầu và các chuyên đề.
 • Tham gia chương trình đào tạo kiến trúc sư, học viên cao học ngành kiến trúc, mỹ thuật chất lượng cao thuộc chương trình đặc biệt của Trường Đại học Văn Lang.
 • Đào tạo, tập huấn theo yêu cầu: Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn và dài hạn trong chuyên ngành bảo tồn di sản đô thị, kiến trúc, quy hoạch đô thị và phát triển môi trường theo yêu cầu của các tổ chức và các địa phương.
 • Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng
 • Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận khoa học cơ bản cho bảo tồn di sản và phát triển đô thị và môi trường Việt Nam.
 • Nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực bảo tồn di sản và phát triển đô thị, môi trường, bao gồm: Quy hoạch đô thị và các điểm dân cư; Kiến trúc sinh thái, Đô thị sinh thái và phát triển bền vững; Bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị; Quản lý, quản trị đô thị; Thiết kế đô thị; Thiết kế cảnh quan; Kỹ thuật đô thị; Nhà ở đô thị; Môi trường và Quản lý môi trường đô thị và các lớp học liên quan.
 • Nghiên cứu và xây dựng ngân hàng dữ liệu kỹ thuật – kinh tế trong lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển đô thị và môi trường.
 • Hỗ trợ đội ngũ giảng viên, phát triển hệ thống nghiên cứu viên chất lượng cao, hỗ trợ các hoạt động liên quan công bố nghiên cứu theo chuẩn quốc tế (ISI/Scopus) cho Nhà trường.
 • Hoạt động dịch vụ
 • Điều tra, khảo sát, thiết kế và thẩm định kiến trúc, kết cấu, dự toán, hạ tầng kỹ thuật, các dự án bảo tồn di sản, phát triển đô thị và môi trường.
 • Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển đô thị và môi trường.
 • Hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành bảo tồn di sản, phát triển đô thị và môi trường.
 • Tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực bảo tồn di sản và phát triển đô thị.
 • Tư vấn trong lĩnh vực bảo tồn di sản và phát triển đô thị nông thôn.
 • Thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn liên quan lĩnh vực di sản văn hóa nhằm tạo nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được giao: Nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng di tích; Cung cấp hồ sơ di tích; Viết bài, biên soạn, thực hiện sách, kỷ yếu; Thực hiện trưng bày tại di tích và các công tác có liên quan đến việc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa; Tổ chức khảo sát, thăm dò, khai quật di tích khảo cổ; Tư vấn Quản lý dự án; Tư vấn thiết kế, lập dự toán; Tư vấn giám sát; Tư vấn thẩm tra; Tư vấn đấu thầu.
 • Tư vấn về lĩnh vực môi trường.
 • Một số nhiệm vụ khác
 • Quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học được Nhà trường giao.
 • Tổ chức triển khai và phối hợp với các Đơn vị trong Nhà trường và các đơn vị có liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng.
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các công việc liên quan đến tất cả các nhiệm vụ nêu trên cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng.